El ajedrecista felicita a V. las Pascuas de Navidad
 

    Desembre 2014  · Viatge als escacs ·  Pau Pascual